Αθανασιάδου Χ. (2023). Η διάσταση του φύλου στην επιστημονική έρευνα. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 21(77), 113–126. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1933