Σαββάκης Μ. (2023). Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας στην κοινωνική έρευνα. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 21(77), 94–112. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1932