(1)
Ανδρεαδάκης Ν.; Καδιανάκη Μ. Εμπειρική μελέτη της αποτελεσματικής διδασκαλίας και του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού. Το Βήμα 2010, 15.