(1)
Μουζάκη Μ.; Δημόπουλος Χ. Ν.; Κασσαβέτης Δ. Ν.; Σουλιώτης Κ. Από το ασυλιακό περιβάλλον στην κοινότητα: Οι ΚοιΣΠΕ ως μηχανισμός κοινωνικής επανένταξης. Το Βήμα 2023, 21, 3-27.