(1)
Αθανασιάδου Χ. Η διάσταση του φύλου στην επιστημονική έρευνα. Το Βήμα 2023, 21, 113-126.