[1]
Μουζάκη Μ., Δημόπουλος Χ.Ν., Κασσαβέτης Δ.Ν. και Σουλιώτης Κ. 2023. Από το ασυλιακό περιβάλλον στην κοινότητα: Οι ΚοιΣΠΕ ως μηχανισμός κοινωνικής επανένταξης. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών. 21, 78 (Δεκεμβρίου 2023), 3–27. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1980.