[1]
Τσιλιμένη Τ. . και Μηκέ Γ. ., ‘Η λειτουργία του τίτλου σε βιβλία χωρίς λέξεις (wordless book)’, ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS, Δεκεμβρίου 2020.