[1]
Τυρπάνη Παναγιώτα, ‘Ο «μικρός άλλος» εν διωγμώ: Διασταυρώσεις του Ολοκαυτώματος και της λογοτεχνίας για μικρά παιδιά’, ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS, σσ. 52–73, Φεβρουαρίου 2024.