[1]
Πουρνή Γ.-Ε., ‘Αναπαραστάσεις της Σοβιετικής Ένωσης και της Ρωσίας στο έργο της Άλκης Ζέη για παιδιά’, ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS, σσ. 68–81, Σεπτεμβρίου 2023.