Τυρπάνη Παναγιώτα (2024) ‘Ο «μικρός άλλος» εν διωγμώ: Διασταυρώσεις του Ολοκαυτώματος και της λογοτεχνίας για μικρά παιδιά’, ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, σσ. 52–73. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2024.2070.