(1)
Τσιλιμένη Τ. Καλλιεργώντας την κριτική σκέψη σε αναγνώστες πρωτοσχολικής και προσχολικής ηλικίας με εικονογραφημένα παιδικά βιβλία. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS 2019.