(1)
Καραντώνα Γ.; Τσιλιμένη Τ. Η αξιοποίηση της ένατης τέχνης για την προσέγγιση του Ολοκαυτώματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS 2019.