(1)
Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης. Παραμύθι και Δημιουργικότητα του παιδιού. ΚΕΙΜΕΝΑ 2014.