(1)
Τσιλιμένη Τ.; Νταβλαμάνου Έ. Η Toni Morrison και τα βιβλία της για παιδιά: Μια σύντομη παρουσίαση. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS 2009.