(1)
Πατέρα Α.; Τσιλιμένη Τ. Ο θάνατος του παππού στα σύγχρονα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS 2008.