Oikonomopoulos Γ., Tzetzis Γ., & Kioumourtzoglou Ε. (2006). Students evaluation in physical education. Inquiries in Physical Education and Sport, 4(2), 260–277. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.ispe.2006.1140