Γοσποδίνη, Άσπα, και Μπεριάτος, Ηλίας. ‘Η "κυριαρχία" της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του καινοτόμου σχεδιασμού στα αναδυόμενα ’διεθνο-τοπικο-ποιημένα’ αστικά τοπία: η περίπτωση της Αθήνας 2004’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 3 (Νοέμβριος 1, 2003): 72–97. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 31, 2023. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/98.