Ασπρογέρακας Ευάγγελος, και Καλλιώρας Δημήτρης. ‘Χωρικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός στην Ελλάδα: ζητήματα σύμπλεξης’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 31 (Αύγουστος 1, 2020): 62–93. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 20, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/42.