Πετράκος George. ‘Γεωγραφίες ανάπτυξης και ολοκλήρωσης στην Ευρώπη: παλιές και νέες προκλήσεις για την περιφερειακή πολιτική’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 31 (Αύγουστος 1, 2020): 10–22. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 29, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/40.