Παπαθεοχάρη Θεοδώρα, και Κοκκώσης Χάρης. ‘Παρακολούθηση και αξιολόγηση σχεδίων θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 23 (Φεβρουάριος 1, 2016): 108–134. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 22, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/370.