Γουργιώτης Ανέστης. ‘Η συμβολή του Συμβουλίου της Ευρώπης στο χωρικό σχεδιασμό και το τοπίο’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 19 (Νοέμβριος 1, 2014): 38–57. ημερομηνία πρόσβασης Δεκέμβριος 7, 2023. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/334.