Γουργιώτης Ανέστης, Λεοντούδης Γρηγόρης, και Λιούμης Δημήτρης. ‘Μεθοδολογική προσέγγιση αξιολόγησης των κατευθύνσεων για τη διαχείριση του τοπίου στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια της περιόδου 2017-2021’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 36 (Ιανουάριος 2, 2023): 5–41. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 29, 2023. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1793.