Γοσποδίνη, Άσπα, Μπεριάτος, Ηλίας, και Ράσκου, Ελένη. ‘Διαχείριση αρχιτεκτονικής κληρονομιάς: η διαχρονική εξέλιξη των πολιτικών στην Ευρώπη και οι νέες προκλήσεις για την Ελλάδα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 10 (Μάιος 1, 2007): 146–173. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 27, 2022. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/176.