Δαμανάκης Εμμανουήλ, και Γουργιώτης Ανέστης. ‘Ζητήματα χωρικής διαχείρισης των προσφύγων: ευρήματα από Γερμανία και Ιταλία μετά το 2015’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 37 (Ιούνιος 1, 2023): 94–123. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 25, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1641.