Καραγάνης Αναστάσιος, και Μιμής Άγγελος. ‘Εφαρμογή των πολλαπλασιαστικά σταθμισμένων διαγραμμάτων Voronoi στην ανάπτυξη του δικτύου τραπεζών’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 9 (Νοέμβριος 1, 2006): 104–121. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 23, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/164.