Λαϊνάς Ιωάννης, και Γεμενετζή Γεωργία. ‘Σχεδιασμός των περιοχών Natura 2000 και χρήσεις γης: κρίσιμα ζητήματα με αφορμή τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 38 (Νοέμβριος 1, 2023): 64–94. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 29, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1635.