Καμινάρης Αναστάσιος. ‘Τα επιχειρηματικά πάρκα εξυγίανσης ως εργαλείο για την οργάνωση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων: η περίπτωση των Οινοφύτων και του Καλοχωρίου’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 38 (Νοέμβριος 1, 2023): 146–162. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 24, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1616.