Γεμενετζή Γεωργία, Πισσούριος Ιωάννης, και Λαϊνάς Ιωάννης. ‘Ο χωρικός σχεδιασμός στο πλαίσιο της Οδηγίας Seveso ΙΙΙ: μια συγκριτική αποτίμηση εμπειριών σε Ελλάδα και Κύπρο’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 38 (Νοέμβριος 1, 2023): 29–63. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 29, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1615.