Λινάκη Ελένη, και Σερράος Κωνσταντίνος. ‘Πρόταση δημιουργίας ενός πολυκριτηριακού συστήματος καταγραφής και αξιολόγησης των υλικών και αύλων πολιτιστικών πόρων ενός τόπου: η περίπτωση της Άνω Σύρου’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 35 (Ιούνιος 1, 2022): 122–156. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 29, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1599.