Ντάφλου Αικατερίνη. ‘Κοινωνική πολιτική και κοινωνική καινοτομία: O χώρος ως βάση για την κοινωνική καινοτομία’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 35 (Ιούνιος 1, 2022): 95–121. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 29, 2023. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1598.