Πρέζα Ελισάβετ, και Ασπρογέρακας Ευάγγελος. ‘Η ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020: η περίπτωση της Ελλάδας’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 35 (Ιούνιος 1, 2022): 5–41. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 30, 2023. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1596.