Ασπρογέρακας Ευάγγελος. ‘Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: πολιτική και χωρικές συσχετίσεις’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 8 (Μάιος 1, 2006): 122–153. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 28, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/156.