Αγγελίδου Μαργαρίτα, και Στυλιανίδης Ευστράτιος. ‘Ευφυείς πόλεις και διασύνδεση με τον χωρικό σχεδιασμό’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 34 (Ιανουάριος 1, 2022): 37–78. ημερομηνία πρόσβασης Οκτώβριος 3, 2022. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1255.