Χρυσομαλλίδης Χαράλαμπος. ‘Αποτίμηση των επιπτώσεων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία: επισκόπηση εμπειρικών μελετών’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 34 (Ιανουάριος 1, 2022): 5–36. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 18, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1254.