Πετράκος Γιώργος. ‘Περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 4 (Μάιος 1, 2004): 6–31. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 23, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/110.