Καραχάλης Νικόλαος-Γεώργιος. ‘Η προσωρινή στέγαση σε κενά κτήρια και καταστήματα ως μέσο υποστήριξης της δημιουργικής οικονομίας: καλές πρακτικές από τις πόλεις του Urbact Refill’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 33 (Ιούλιος 1, 2021): 116–136. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 11, 2022. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1062.