Πορτοκαλίδης Κωνσταντίνος. ‘Νέο θεσμικό πλαίσιο χωρικών ρυθμίσεων για τους ΟΤΑ: στρατηγικός σχεδιασμός και ζητήματα επικουρικότητας’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 33 (Ιούλιος 1, 2021): 64–81. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 11, 2022. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1060.