Βεζυριαννίδου Σουλτάνα, και Λαλένης Κωνσταντίνος. ‘Οι διοικητικές δομές του χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα κατά τις πρόσφατες διοικητικές μεταρρυθμίσεις’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 33 (Ιούλιος 1, 2021): 36–63. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 18, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1059.