Λαγαρίας Απόστολος, και Σαγιάς Ιωάννης. ‘Αστική διάχυση σε πόλεις της Νότιας Ευρώπης: συγκριτική ανάλυση βασισμένη σε χωρικούς δείκτες’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 33 (Ιούλιος 1, 2021): 10–35. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 17, 2022. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1058.