Τριανταφυλλόπουλος Ν., και Γιαννιού Ά. ‘Το ζήτημα της ενσωμάτωσης της πολιτικής για την ενέργεια στην πολιτική αστικών αναπλάσεων στην Ελλάδα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 36, Ιανουάριος 2023, σσ. 63-85, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.981.