Γοσποδίνη Ά., και Μπεριάτος Η. ‘Η "κυριαρχία" της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του καινοτόμου σχεδιασμού στα αναδυόμενα ’διεθνο-τοπικο-ποιημένα’ αστικά τοπία: η περίπτωση της Αθήνας 2004’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 3, Νοέμβριος 2003, σσ. 72-97, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2003.98.