Ζαφείρης Κ. Ν. ‘Η συγχρονική γονιμότητα στην Ελλάδα κατά τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 32, Φεβρουάριος 2021, σσ. 156-85, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.866.