Ρόντος Κ., Ναγόπουλος Ν., Πανάγος Ν., και Συρμαλή Μ.-Ε. ‘Μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές στην Λέσβο: διερεύνηση της πρόσληψης του φαινομένου από τον τοπικό πληθυσμό’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 32, Φεβρουάριος 2021, σσ. 133-55, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.865.