Ντυκέν Μ.-Ν., Κακλαμάνη Σ., και Καρκάνης Δ. ‘Η καθημερινή κινητικότητα των απασχολούμενων στην Ελλάδα και οι χωρικές διαφοροποιήσεις της έντασης του φαινομένου’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 32, Φεβρουάριος 2021, σσ. 83-112, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.863.