Αναστασίου Ε., και Ντυκέν Μ.-Ν. ‘Ανάδειξη των ελκυστικών περιοχών της υπαίθρου ως προορισμών εγκατάστασης των Ελλήνων μετά το 2000’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 32, Φεβρουάριος 2021, σσ. 29-58, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.861.