Παππάς Β., Σαρδελιάνος Δ., και Κοτζίνος Δ. ‘Γεωγραφία των κόμβων και πληθυσμός: ένα εναλλακτικό χωρικό μοντέλο εκτίμησης της πληθυσμιακής κατανομής’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 32, Φεβρουάριος 2021, σσ. 6-28, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.860.