Κοτζαμάνης Β., και Ντυκέν Μ.-Ν. ‘Εισαγωγή’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 32, Φεβρουάριος 2021, σσ. 4-5, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.859.