Τσετινέ, Ειρήνη Χαρά. ‘Οι ιστορικοί αστικοί προσφυγικοί οικισμοί στην Ξάνθη: διαχρονική πολεοδομική εξέλιξη και διερεύνηση δυνατότητας ανάδειξης-προστασίας των υφιστάμενων κτηρίων’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 30, Μάρτιος 2020, σσ. 6-44, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.51.