Νιαβής Σ. ‘Αξιολόγηση της επίδρασης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος στις προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών λιμένων κρουαζιέρας’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 28, Φεβρουάριος 2019, σσ. 157-81, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2019.446.