Τσιώτας, Δημήτριος, Γεράκη, Μάρθα, και Νιαβής, Σπύρος. ‘Τα δίκτυα μεταφορών στην Ελλάδα και η σημασία τους για την οικονομική ανάπτυξη’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 28, Φεβρουάριος 2019, σσ. 98-156, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2019.445.